Anjuran Salman r.a. dan Abu Darda’ r.a. untuk Dzikir

HAYATUSH SHAHABAH – Abu Nu’aim dalam al Hilyah mengeluarkan hadits dari Salman r.a. katanya: Aku berkata, “Andaikan ada seorang leki-laki yang menyedekahkan budak belian yang mulus kulitnya dan laki-laki yang lain membaca kitabullah dan berdzikir kepada ALLAH swt.” Sulaiman berkata, […]

Ucapan Mu’adz, Abu Darda Dan Anas r.hum. Tentang Sungguh-Sungguh Dalam Amal Melebihi Sungguh-Sungguh Dalam Ilmu

HAYATUSH SHAHABAH – Ibnu ‘Adi dan Khatib mengeluarkan hadits dari Mu’adz r.a. dan Ibnu Asakir dari Abu Darda r.a. secara marfu’, “Belajarlah kalian sekehendak kalian belajar, karena Allah tidak akan memberikan manfaat kepada kalian sehingga kalian beramal dengan ilmu […]

Kesabaran Ammar bin Yasir dan Keluarganya Dalam Menanggung Penderitaan di Jalan Allah

HAYATUSH SHAHABAH – Diriwayatkan oleh ath Thabrani, al Hakim, al Baihaqi dan Ibnu Asakir dari Jabir r.a., katanya: Rasulullahsaw. melewati Ammar dan keluarganya yang sedang disiksa.

Mujahadah Ummu Salamah Dalam Menanggung Penderitaan

HAYATUSH SHAHABAH – Ayah Ummu Salamah adalah seorang pembesar dari kalangan Banu Makhzum dan termasuk orang yang dermawan dan ternama dari bangsa Arab. Suaminya adalah Abdullah bin Abdul Asad, salah seorang  dari sepuluh orang pertama memeluk […]

Kisah Wahsyi bin Harb Memeluk Islam

HAYATUSH SHAHABAH – Diriwayatkan oleh Thabrani, dari Ibnu Abbas r.a., katanya: Rasulullah saw.  mengirim seorang utusan kepada Wahsyi bin Harb – Pembunuh Hamzah r.a. – agar ia memeluk Islam. Maka Wahsyi balik mengutus seseorang dengan kata-kata, “Wahai Muhammad! Bagaiman […]

Rasa Syukurnya Rasulullah SAW.

HAYATUSH SHAHABAH – Dari Abdurrahman bin Auf r.a., katanya: Suatu ketika Rasulullah saw. keluar dari rumah kemudian naik ke loteng. Begitu berada di loteng beliau langsung sujud dan tetap bersujud dalam waktu yang sangat lama, sehingga aku mengira […]

Dakwah Nabi saw. kepada Abu Bakar r.a.

HAYATUSH SHAHABAH – Diriwayatkan oleh al Hafizh Abu al Hasan ath Athrabullisi dari Aisyah r.ha., katanya: Abu Bakar r.a. keluar menemui Rasulullah saw. dan mereka berdua adalah sahabat akrab sejak zaman jahiliyah. Abu Bakar menemui Baginda saw. dan berkata kepadanya, “Wahai Abu […]

Abi Sa’id Al Khudri r.a. Mengucapkan Selamat Kepada Para Penuntut Ilmu

HAYATUSH SHAHABAH – Tirmidzi mengeluarkan hadits dari Abi Harun r.a. ia berkata: Kami mendatangi Abu Sa’id al Khudri r.a.kemudian ia berkata, “Selamat datang dengan wasiat Rasulullah saw.. Sesungguhnya beliau saw.bersabda, “Sungguh manusia akan datang kepada kalian dari penjuru dunia untuk […]

Targhib Abi Darda’ Dalam Masalah Ilmu

HAYATUSH SHAHABAH – Ibnu Abdul Bar mengeluarkan dalam kitab Jami’i juz 1 halaman 28 dari Humaid dari Hasan r.a., sesungguhnya Abu Darda’ r.a. berkata “Jadilah kalian orang alim atau orang yang belajar ilmu atau orang yang cinta pada orang alim […]

Abu Bakar Shidiq r.a. Membenarkan Kisah Isra’ Mi’raj

HAYATUSH SHAHABAH – Imam Baihaqi mengeluarkan hadist dari Aisyah r.ha., katanya: Ketika Nabi saw. di-isra’ Mi’rajkan (Perjalanan malam) menuju Masjidil Aqsha, pagi-paginya orang-orang ramai menceritakan, dan banyak orang yang mengingkari cerita itu, lalu mereka menemui Abu Bakar r.a. dan berkata, […]