HAYATUSH SHAHABAH – Abu Nu’aim dalam al Hilyah mengeluarkan hadits dari Salman r.a. katanya: Aku berkata, “Andaikan ada seorang leki-laki yang menyedekahkan budak belian yang mulus kulitnya dan laki-laki yang lain membaca kitabullah dan berdzikir kepada ALLAH swt.” Sulaiman berkata, “Sepertinya Salman r.a. berpendapat laki-laki yang berdzikir…

HAYATUSH SHAHABAH – Ayah Ummu Salamah adalah seorang pembesar dari kalangan Banu Makhzum dan termasuk orang yang dermawan dan ternama dari bangsa Arab. Suaminya adalah Abdullah bin Abdul Asad, salah seorang  dari sepuluh orang pertama memeluk Islam. Sebelumnya tiada seorang pun…

HAYATUSH SHAHABAH – Diriwayatkan oleh Thabrani, dari Ibnu Abbas r.a., katanya: Rasulullah saw.  mengirim seorang utusan kepada Wahsyi bin Harb – Pembunuh Hamzah r.a. – agar ia memeluk Islam. Maka Wahsyi balik mengutus seseorang dengan kata-kata, “Wahai Muhammad! Bagaiman Engkau menyeru aku (untuk memeluk…

HAYATUSH SHAHABAH – Dari Abdurrahman bin Auf r.a., katanya: Suatu ketika Rasulullah saw. keluar dari rumah kemudian naik ke loteng. Begitu berada di loteng beliau langsung sujud dan tetap bersujud dalam waktu yang sangat lama, sehingga aku mengira Beliau telah wafat dalam keadaan…

HAYATUSH SHAHABAH – Diriwayatkan oleh al Hafizh Abu al Hasan ath Athrabullisi dari Aisyah r.ha., katanya: Abu Bakar r.a. keluar menemui Rasulullah saw. dan mereka berdua adalah sahabat akrab sejak zaman jahiliyah. Abu Bakar menemui Baginda saw. dan berkata kepadanya, “Wahai Abu Qosim, engkau tidak terlihat dalam…

HAYATUSH SHAHABAH – Ibnu Abdul Bar mengeluarkan dalam kitab Jami’i juz 1 halaman 28 dari Humaid dari Hasan r.a., sesungguhnya Abu Darda’ r.a. berkata “Jadilah kalian orang alim atau orang yang belajar ilmu atau orang yang cinta pada orang alim atau orang yang ikut pada…

HAYATUSH SHAHABAH – Imam Baihaqi mengeluarkan hadist dari Aisyah r.ha., katanya: Ketika Nabi saw. di-isra’ Mi’rajkan (Perjalanan malam) menuju Masjidil Aqsha, pagi-paginya orang-orang ramai menceritakan, dan banyak orang yang mengingkari cerita itu, lalu mereka menemui Abu Bakar r.a. dan berkata, “Apa engkau mengetahui, sesungguhnya sahabatmu…